Voorwaarden

6. Spelvoorwaarden

foto: anpfoto: anp
 1. Nieuwschevron right
 2. 6. Spelvoorwaarden

Indien sprake is van een prijsvraag of promotionele actie op deze website zijn, naast de eventuele specifieke spelvoorwaarden, deze algemene spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer mede akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Per prijsvraag of actie zal op de website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg de website derhalve voor eventuele voor specifieke voorwaarden.

Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

 • Een deelnemer mag maximaal 1 maal deelnemen aan de actie of prijsvraag.

 • Vermeld bij de adresgegevens altijd de naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer.

 • Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Radio 1 mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

 • Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de desbetreffende prijsvraag of actie vermelde communicatiekosten met een maximum van € 0,60 per deelname.

 • De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
  De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon of instrument. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. In het geval van een prijsvraag wordt de winnaar aangewezen door een onafhankelijke jury.

 • Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.
  De winnaars zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 • Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.

 • Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

 • Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

 • De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van NPO Radio 1 tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.

 • NPO Radio 1 kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens NPO of derden.

 • Radio 1 besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel of prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen Radio 1 niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de NPO in het leven roepen.

 • Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 • NPO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel. Daarnaast is NPO niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. NPO behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Bij inzenden foto's

 • Door deelname aan acties waarbij wordt gevraagd een foto op te sturen, verleent de deelnemer het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door NPO Radio 1. Hieronder vallen in ieder geval: de website van NPO Radio 1 en de Facebook-, Twitter-, Instagram- en YouTube-pagina's van NPO Radio 1. De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur.

 • Ingezonden foto’s zijn openbaar en toegankelijk voor alle website bezoekers. NPO Radio 1 kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van ingezonden foto’s door derden.

 • NPO Radio 1 is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.

 • De deelnemer vrijwaart NPO Radio 1 voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.

 • De deelnemer vrijwaart NPO Radio 1 voor claims van geportretteerden.

 • Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door NPO worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar de webredactie van Radio 1 of in een voldoende gefrankeerde envelop naar Radio 1, Postbus 26444, 1202 JJ in Hilversum.

Ster advertentie
Ster advertentie