Algemene content

Algemene voorwaarden

  1. Nieuwschevron right
  2. Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
2. Disclaimer
3. Gebruiksvoorwaarden
4. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom
5. Forumvoorwaarden
6. Spelvoorwaarden
7. Privacy statement


1 Algemeen

Door deze internet site www.radio1.nl, hierna te noemen ‘website’ te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken,verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.

De Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) kan de voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren U daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.

Waar NPO wordt genoemd, wordt daaronder mede begrepen iedere landelijke publieke omroep die Content aanbiedt op deze website. In gevallen die niet voorzien zijn in de (gebruiks)voorwaarden beslist de NPO. Op deze website, de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Definities
1. Content: al het, al dan niet via de omroepplayer, door de NPO gepubliceerde materiaal (waaronder - maar niet beperkt tot - websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software);
2. Gebruiker: ieder die de Content raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een (hyper)link naar de website of het plaatsen (embedden) van de omroepplayer.
3. Omroepplayer: dat deel van de website(pagina) waarbinnen beeld- en geluidsmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele reclame.
4. Widgets, Gadgets: interactieve website-onderdelen die door de NPO beschikbaar worden gesteld om opgenomen te worden in de website van Gebruiker.
5. Apps: interactieve programma’s die door de NPO beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de Gebuiker.

2 Disclaimer

De informatie en Content op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De NPO sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

De NPO is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de NPO weer. De NPO is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat de NPO de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

De NPO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

3 Gebruiksvoorwaarden

Raadpleging van de Content en gebruik van de Omroepplayer dienen plaats te vinden overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden:

Uitsluitend persoonlijk en niet commercieel gebruik
De Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent onder andere dat het volgende niet is toegestaan met betrekking tot de Content, Omroepplayer, Widgets, Gadgets en Apps: het vragen van betaling en/of registratie voor toegang of het toe- of invoegen van reclame-uitingen, logo’s, voting of andere content (al dan niet via layers, pop ups en dergelijke). Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de NPO is verkregen.

Browsers, robots
De Content mag uitsluitend door middel van normaal browser-bezoek worden geraadpleegd via de pagina's van de publieke omroepwebsites, de Omroepplayers of andere door de publieke omroep aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.

Linken
Linken en verwijzen naar pagina's van deze website is in beginsel toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep Content aanbiedt, zoals de Omroepplayer of de websitepagina’s. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of via de Omroepplayer waarbinnen de omroep Content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

Embedden
Het embedden van de Omroepplayers, Widgets en Gadgets is alléén toegestaan voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere eindgebruikers.

HbbTV
Met inachtneming van alle overige gebruiksvoorwaarden, is het toegestaan voor professionele aanbieders van eindapparatuur met toegang tot internet, zoals televisies of settopboxen, te linken naar de HbbTV-versie van deze website (indien beschikbaar), onder v voorwaarde dat:

  1. deze website (inclusief gebruikte Omroepplayers) na het activeren van de link door de eindgebruiker schermvullend in beeld komt;
  2. de betreffende eindapparatuur de eindgebruiker in staat stelt om naar keuze onderdelen uit bijvoorbeeld een “app gallery” (waaronder dan de link naar de website) toe te voegen aan (en te verwijderen uit) de navigatiestructuur en zelf de volgorde ervan te bepalen.

Alle overige gebruiksvoorwaarden blijven zowel voor de aanbieder van bovengenoemde eindapparatuur als voor de eindgebruiker onverkort gelden. Het is dus uitdrukkelijk niet toegestaan (financiële of andere) voorwaarden te verbinden aan toegang tot de Content, al dan niet commerciële uitingen toe of in te voegen of de Omroepplayers of Content te wijzigen.

Professionele aanbieders van eindapparatuur met toegang tot internet dienen het opnemen van links naar de HbbTV-versie van de website vooraf te melden bij de NPO door contact op te nemen met de webredactie.

Overige bepalingen
Het is niet toegestaan enig gedeelte van de Content, de Omroepplayer en/of diensten van de NPO (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker.

Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

De Gebruiker zal geen schade berokkenen aan de reputatie van de publieke omroep. Dit betekent in ieder geval dat de publieke omroep niet wordt geassocieerd met geweld, sex, alcohol, sigaretten, drugs en extreme politieke standpunten dan wel dat de Content of diensten van de publieke omroepen tot onderwerp worden gemaakt van lasterlijke of discriminerende uitingen. Het is aan de NPO om dit te bepalen.

De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwijzing naar de Content, de context waarbinnen deze verwijzing plaatsvindt en/of daaraan toegevoegde uitingen van derden inclusief die van de Gebruiker zelf. De Gebruiker vrijwaart de NPO tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op auteursrechten, privacy schendingen, morele rechten, portretrechten etc.).

De NPO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de omroepplayer, de Content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

4 Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content en de omroepplayer berusten bij de NPO of haar licentiegevers.
Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder van de Content en/of de Omroepplayer niet toegestaan.

(Beeld- en geluids)materiaal
Het (beeld- en geluid)materiaal op de website is veelal eigen materiaal. De NPO heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs) rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de NPO wenden via [mailadres] Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

Bijdragen Gebruikers
Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door Gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De Gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart de NPO voor mogelijke aanspraken van derden terzake. De Gebruiker verleent de NPO door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van uitzending, daaronder begrepen satelliet-zenders, en/of omroepnetwerken, en/of telecommunicatienetwerken en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

5 Forumvoorwaarden

Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste bijdragen, naar interpretatie van de redactie, in het forum te plaatsen.

Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen in het forum te plaatsen.

Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privé-adressen en/of telefoonnummers) in het forum te plaatsen.

Het is niet toegestaan bijdragen in het forum te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor geen toestemming is gegeven om ze openbaar te maken. De gebruiker garandeert in eigen bijdragen over alle (intellectuele eigendoms-) rechten te beschikken, waaronder auteurs- en merkenrechten, en vrijwaart de NPO voor mogelijke aanspraken van derden.

Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.

Berichten die, naar interpretatie van de redactie, ongepast zijn, kunnen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden.

Gebruikers die zich niet aan de forumvoorwaarden houden kunnen zonder waarschuwing door de redactie van het forum verwijderd worden.

De gebruiker geeft door deelname aan het forum aan de NPO onbeperkt toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers geplaatst en zijn niet die van de redactie of de NPO. De NPO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers.

Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van het forum, dienen via persoonlijke correspondentie aan de redactie te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.

Over de forumvoorwaarden kan niet met de NPO worden gecorrespondeerd.

6 Spelvoorwaarden

Indien sprake is van een prijsvraag of promotionele actie op deze website zijn, naast de eventuele specifieke spelvoorwaarden, deze algemene spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer mede akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Per prijsvraag of actie zal op de website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg de website derhalve voor eventuele voor specifieke voorwaarden.

Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

Een deelnemer mag maximaal 1 maal deelnemen aan de actie of prijsvraag.

Vermeld bij de adresgegevens altijd de naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer.

Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Radio 1 mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de desbetreffende prijsvraag of actie vermelde communicatiekosten met een maximum van € 0,60 per deelname.

De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon of instrument. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. In het geval van een prijsvraag wordt de winnaar aangewezen door een onafhankelijke jury.

Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.
De winnaars zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.

Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Radio 1 tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.
Radio 1 kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens NPO of derden.
Radio 1 besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel of prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen Radio 1 niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de NPO in het leven roepen.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

NPO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel. Daarnaast is NPO niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. NPO behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door NPO worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar de webredactie van Radio 1 of in een voldoende gefrankeerde envelop naar Radio 1, Postbus 26444, 1202 JJ in Hilversum.

7 Privacy statement

NPO hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Doel van verwerking
Voor het ontvangen van nieuwsbrieven gerelateerd aan aanbodkanalen van de publieke omroep (o.a. de persoonlijke programmagids) en voor het participeren aan sommige onderdelen van de site is de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk of gewenst. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over omroepactiviteiten, enquêtes en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt (opt-in).

De nieuwsbrieven kunnen, naast de door u gevraagde programma-informatie, incidenteel informatie over andere internetactiviteiten van de publieke omroep bevatten.

Klikgedrag en Cookies
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de omroepplayer. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. U kunt zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. Het weigeren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van onze site niet (goed) werken.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij de NPO daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw rechten
U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan [emailadres].

Links naar andere websites
Op de website treft u soms links aan naar andere websites. NPO kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met de webredactie of zendercoordinator via het e-mailformulier.

Ster advertentie
Ster advertentie